torstai 5. lokakuuta 2017

Mitä tarkoitamme sukupuolella ja miten se määräytyikään?

Sukupuoli-käsite on ongelmallinen kaikessa keskustelussa, koska se voi tarkoittaa niin monta eri asiaa. Englannin kielessä asia on hieman parempi, koska siellä on oma sanansa biologiselle sukupuolelle (sex) ja kulttuurilliselle sukupuolelle ja sukupuolikokemukselle (gender). Tämä erottelukaan ei riitä lähellekään selvittämään vyyhteä, johon sukupuoliasia on sotkeutunut.

Arkiajattelussa on yleinen olettama, että ihmisen biologisesta sukupuolestaan (sex) voidaan johtaa loogisesti ja yksiselitteisesti hänen sukupuolikokemuksensa (gender). Seuraavassa tekstissä yritän osoittaa sen, kuinka tämä ei pidä paikkansa ja että käsitteet sex ja gender ovat paljon monimutkaisempia kuin arkiajattelussa on tapana olettaa. Olen jakanut sukupuoleen liittyvät asiat moneen eri siihen vaikuttavaan tasoon ja yritän samalla kuvata tasojen välisiä monimutkaisia suhteita.

Tekstiä muokkasin osin somekeskustelua avuksi käyttäen, josta sainkin muutamia erinomaisia lisänäkökulmia pohdintaan.


1.      Kromosomien taso

·        Ihmisen sukupuolen kannalta kromosomistoista keskeisin on X, XY

·        Näistä maskuliinista kehitystä tukeva XY on heterotsygoottinen (kaksi erilaista kromosomia vastinpareina) ja feminiiniin liittyvä XX homotsygoottinen (kaksi samanlaista kromosomia vastinpareina)  

Mutta…

·        ihmisellä on olemassa myös lukuisa joukko muita elinkelpoisia X:n ja Y:n kombinaatioita.

·        Muilla eläimillä sukupuolikromosomit voivat perustua täysin eri järjestelmään: Esimerkiksi linnuilla, käärmeillä ja perhosilla sukupuoleen vaikuttavat kromosomit ovat Z ja W siten, että feminiini yhdistelmä on heterotsygoottinen ZW ja maskuliini kombinaatio homotsygoottinen ZZ.

Johtopäätös: Kromosomit ohjaavat osaltaan sukupuolen määräytymistä, mutta eivät tee sitä yksikäsitteisesti niin, että vain XX johtaisi naiseksi ja vain XY mieheksi kehittymisen.


2.      Geneettinen, hormonaalinen ja biologisen ilmiasun taso:

·        Ihmisellä feminiini ilmiasu on periaatteessa perusmuoto.

·        Y-kromosomin vaikutuksesta testosteroni ja vaste sille vievät yleensä kehityksen maskuliiniin suuntaan. Y-kromosomissa oleva geeniryhmä sex determining region Y (SRY) on keskeinen maskuliinin ilmiasun määräytymisessä: Aktiivisena se estää feminiinin kehityksen.

       Mutta…

·        Ei-aktiivinen SRY johtaa kehityksen feminiiniin suuntaan XY-kromosomistollakin.

·        XX-kromosomeilla varustettu ihminen voi olla myös ilmiasultaan maskuliini. Tämä on seurausta isän puolella tapahtuneesta muutoksesta solunjakautumisessa. https://ghr.nlm.nih.gov/condition/46xx-testicular-disorder-of-sex-development

·        Myös muut geenit voivat vaikuttaa sukupuolen ilmiasuun: Esimerkiksi keholla on joko geenien ohjaama androgeenireseptorien tuottama vaste testosteroniin tai se on olematta. Reseptorien puutteesta seuraa feminiini kehitys Y-kromosomillakin. Myös esimerkiksi kromosomissa 17 olevan CBX2-geenin mutaatio voi estää maskuliinin ilmiasun kehittymisen. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2680992/
 
      Sukupuoleltaan moninaisen identiteetin tausta on myös geneettis-hormonaalinen. Raskauden aikana kohdun hormoniympäristö vaikuttaa sikiön kudoksiin, niiden erilaistumiseen ja herkkyyteen toimia sukupuolihormonien alaisena. Kehon ja aivojen sukupuolittuminen ovat eri prosesseja ja tapahtuvat eri aikaan sikiönkehityksessä. Myös lapsen omien geenien on todettu vaikuttavan siihen, millainen kohdun hormoniympäristöstä muodostuu.

Molempien identtisten kaksosten todennäköisyys olla transsukupuolisia on 28,38%, kun epäidenttisillä kaksosilla vastaava luku on 0,34%.


Ympäristövaikutukset huomioon ottavassa laajassa tutkimuksessa transsukupuolisuuden periytyvyys oli 62%.


Transnaisten äideillä on havaittu olevan keskimääräistä enemmän sisaria kuin veljiä ja tällä perusteella erääksi transsukupuolisuuden syyksi on esitetty isoäidiltä periytyvää mekanismia, jossa alun perin isoäidin isältä peritty X-kromosomi ei inaktivoidu oikein. Toisessa sukupolvessa virheellinen inaktivaatio sitten johtaisi edelleen miespuolisten sikiöiden varhaiseen keskenmenoon ja kolmannessa sukupolvessa feminisoivien geenien virheelliseen toimivuuteen ja lopulta transsukupuolisuuteen.
           
 Suhteellisen harvinaisia ovat transsukupuolisuuden aiheuttavat varsinaiset  
 kromosomipoikkeavuudet.


Transmiehillä sukupuolihormoneiden aineenvaihduntaa ohjaavan CYP17-geenin resessiivinen muoto on merkittävästi yleisempi kuin cisnaisilla.
·        Luonnollisesti muilla kuin XX- ja XY-kromosomeilla varustetuilla ihmisillä on laaja kirjo erilaisia ilmiasuja, jotka voivat olla muuta kuin puhtaasti feminiini tai maskuliini. https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/11919/numeric-sex-chromosome-variations

Katso myöstäältä.


·        

Yhden keskeisen sukupuoli-identiteettiä määräävän asian oletetaan olevan tulosta testosteronipitoisuuden ohjaaman aivorakenteiden maskulinisaatiosta tai sen puuttumisesta. Ulkoiset sukuelimet kehittyvät aivoihin nähden eri aikaan, joten aivojen maskulinisaation astetta ei voi päätellä ulkoisten sukuelinten perusteella. Normaalia alhaisempi testosteronipitoisuus tietyssä sikiönkehityksen vaiheessa voisi siis johtaa miespuolisen sikiön aivojen maskulinisaation estymiseen ja feminiinisen sukupuoli-identiteetin kehittymiseen. Naispuolisilla sikiöillä normaalia korkeampi testosteronipitoisuus aiheuttaisi taas aivojen maskulinisaatiota ja maskuliinisen sukupuoli-identiteetin.

Poikkeava hormonitasapaino saattaa olla transmiehillä seurausta lisämunuaisen liikakasvusta sekä tiettyjen hormonireseptorigeenimuotojen aikaansaamilla muutoksista hormoneiden vaikutusmekanismeissa.

Transnaisten etusormen ja nimettömän välinen suhde (2D:4D) vastaa keskimäärin cissukupuolisten naisten keskimääräistä suhdetta. Transmiehillä vastaavaa eroa ei ole kuitenkaan havaittu. Täydellisestä androgeeniresistenssistä (CAIS) kärsivillä henkilöillä on todettu maskuliinista sukupuoli-identiteettiä, mikä viittaa siihen, että muutkin tekijät kuin sikiöajan testosteronialtistus vaikuttavat maskuliinisen sukupuoli-identiteetin kehittymiseen.
Transnaisten androgeenireseptorigeeneissä ja transmiesten estrogeenireseptorigeeneissä on havaittu joidenkin DNA-ketjun emäsjärjestysten osalta tavallista suurempaa monistumista. Tämä saattaa omalta osaltaan vaikuttaa sikiöaikaiseen hormonitasapainoon ja joko heikentää tai vahvistaa hormonivälitteistä aivojen maskulinisaatiota.
Johtopäätös: Geenit ja ohjaavat sukupuolen määräytymistä, mutta eivät tee sitä suoraviivaisesti niin, että yksi genomin perustyyppi johtaisi aina naiseksi ja toinen mieheksi kehittymisen. Myöskään tiettyyn sukupuoleen liitetyt hormonit eivät välttämättä määrää yksikäsitteisesti sitä, mikä on yksilön sukupuolen ilmiasu.


3.      Lisääntymisbiologinen taso:

·        XY- ja XX ovat keskeiset kombinaatiot ihmislajin säilymiselle: Useimmat XX-ihmiset kykenevät synnyttämään ja useimmat XY-ihmiset kykenevät siittämään. Näin heidän primäärit suvunjatkamiselimensä ovat siihen tarkoituksenmukaisia.

·        Nisäkkäillä suvun jatkaminen perustuu vastaavaan XX- ja XY-kromosomistoon kuin ihmisellä.


Mutta…

·        Geneettisen ja hormonaalisen tason variaatiosta johtuen jotkut XY-ihmiset kykenevät myös synnyttämään ja jotkut XX-ihmiset olemaan viriilejä maskuliiniseen tapaan.

·        Muillakin kuin XX- ja XY-kromosomeilla varustuilla ihmisillä voi olla lisääntymiskyky, osalla sellaisenaan ja osalla hormonihoitojen avulla.

·        Monilla muilla eläinryhmillä on muita sukupuolen määräytymiseen vaikuttavia geneettisiä rakenteita. Monilla lajeilla, myös joillakin nisäkkäillä, esiintyy ilmiasultaan naaraan kaltaisia uroksia ja uroksen kaltaisia naaraita. Merkittävä syy tähän on suojautuminen lajin muiden samaan sukupuoleen kuuluvien yksilöiden aggressiolta. Toinen syy on naaraaksi tekeytyvien urosten mahdollisuudet päästä parittelemaan toisten koiraiden selän takana niiden taistellessa keskenään naaraista. https://daily.jstor.org/transgender-proclivities-in-animals/ Nämä liittyvät selkeästi lajin yksilön mahdollisuuksiin selvitä hengissä ja toisaalta levittää omia geenejään eivätkä ne ole sinänsä lajin kannalta välttämättömiä. Joillakin kaloilla taival alkaa toisessa ja jatkuu toisessa sukupuolessa. Esimerkiksi voi olla hyödyllistä olla naaras pienenä ja koon kasvaessa uroksena olemisen hyödyt kasvavat. Tällöin voi hyötyä koko laji näiden strategioiden sopeutumisesta ympäristöön. 
      
      Sukupuoli voi määräytyä tämän lisäksi monenlaisilla tavoilla, kuten lämpötilan (jotkut matelijat), pH:n (jotkut kalat), solulimassa olevien loisten (jotkut hyönteiset), sosiaalisen vuorovaikutuksen tai kuluvan ajanjakson perusteella (jotkut matelijat) tai siitä riippuen, tulevatko lajin munat hedelmöitetyksi (monet pistiäislajit). Joillakin lajeilla, kuten lieroilla ja maakotiloilla, on lähtökohtaisesti sekä naaraan että uroksen sukuelimet.Johtopäätös: Ihmisen lisääntymisbiologia perustuu useimmiten sukupuolikromosomien, geenien ja hormonien loogisena syyseuraussuhteena XX-ihmisten kykyyn synnyttää ja XY-ihmisten siittää. Ihmisen kohdalla tästä on kuitenkin variaatiota kaikkiin suuntiin: Kaikki XX- ja XY-ihmiset eivät ole lisääntymiskykyisiä, muut kromosomiyhdistelmät ovat lisääntymiskykyisiä ja XX voi siittää ja XY synnyttää. Muilla eläimillä sukupuoli ja kyky lisääntyä muuntelevat mitä ihmeellisimmillä perusteilla, mikä horjuttaa edelleen kuvaa selkeästä kaksijaosta. Ei siis voida mitenkään pitää toteennäytettynä, että ihmisyksilön lisääntymiskyky olisi suoraa seurausta XX- ja XY-kromosomeihin perustuvasta suoraviivaisesta kausaalisuudesta.


4.      Muiden sukupuoleen liitettyjen fyysisten ominaisuuksien taso:

·        Suurimmalla osalla XX-kromosomein varustetuilla ihmisillä on feminiinit sekundaarit sukupuolipiirteet (rinnat, karvoitus, rasvakerros, kehon muoto…) ja vastaavasti suurimmalla osalla XY-kromosomein varustetuilla ne ovat maskuliiniset. 


·        Hormoneilla on fyysisiin ominaisuuksiin melko selkeä yhteys.  

Mutta…

·        Suurimmassa osassa feminiiniin tai maskuliiniin ilmiasuun yleisesti liitetyissä piirteissä on normaalia hajontaa niin, että monet XX-ihmiset ovat monia XY-ihmisiä kookkaampia, harteikkaampia, karvaisempia jne.

·        Geneettinen variaatio aiheuttaa sekä XY- että XX- ihmisille variaatiota kromosomiston ennustamasta ilmiasusta.

·        Muilla kromosomikombinaatioilla kuin XX ja XY variaatio on runsasta feminiinin ja maskuliinin välillä niin, että useissa tapauksissa piirteet ovat jotain feminiinin ja maskuliinin väliltä.

·         
•                    Transsukupuolisten neuroanatomiassa on sekä syntymässä määritellylle että koetulle sukupuolelle tyypillisiä piirteitä. Jotkut tutkijat pitävätkin transsukupuolisuutta tämän perusteella intersukupuolisuuden yhtenä muotona.

      Transsukupuolisilla aivojen harmaan ja valkean aineen rakenne poikkeaa heidän syntymässä määritellyn sukupuolensa keskimääräisistä rakenteista ja se asettuu tyypillisesti miesten ja naisten keskiarvojen väliin.

      Hypotalamuksen INAH3-tumakkeen ja runsaasti androgeeni- ja estrogeenireseptoreita sisältävän BSTc-tumakkeen koko ja solumäärä vastaavat transsukupuolisilla heidän kokemansa sukupuolen keskimääräistä kokoa ja solumäärää.

      Aivorakenteissa on eroja hormonihoidoista riippumatta. BSTc:n rooli sukupuoli-identiteetin kehityksessä on epäselvä, sillä se kehittyy lopulliseen muotoonsa vasta aikuisiässä, mutta INAH3:n koko on iästä riippumaton.

      Transnaisten seksuaalista halua ja parinmuodostusta ohjaavan kisspeptiini-hormonin vaste hypotalamuksen ARC-tumakkeessa vastaa cisnaisten vastetta.
                           https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28112678

Johtopäätös: Ihmisen ulkoisten ominaisuuksien määräytyminen liittyy biologisiin taustasyihin, mutta se on kaikkea muuta kuin yksikäsitteinen seuraus XX- ja XY-kromosomeista.


5.      Lajikäyttäytymisen taso:

·        Lajin kannalta keskeisimmät käyttäytymisen perusasiat liittyvät lisääntymiseen ja jälkikasvun/yhteisön suojeluun.

·        Kognitiivisissa kompetensseissa XX- ja XY-kromosomein varustettujen ihmisten välillä on monissa kohdin tilastollista eroa.

·        Merkittävä osa käyttäytymis- ja kompetenssieroista on hormonien indusoimaa.

·        Samanlaisia sukupuolihormonien vaikutuksia on havaittavissa monilla muilla lajeilla.

·        Lajikäyttäytymisessä heteroyksilöillä on yleistä luontainen ominaisuus kiinnostua vastakkaisen sukupuolen sukupuolta viestittävistä piirteistä.  

Mutta…

·         Ihmisellä hormonien tuottamat erot eivät ole kovin suuret, kun vertailussa poistetaan rooliodotusten tuottamat paineet

·        Feminiiniin tai maskuliiniin ilmiasuun yleisesti liitetyissä piirteissä on normaalia hajontaa niin, että monet XX-ihmiset ovat monia XY-ihmisiä aggressiivisempia, aloitehaluisempia, rationaalisempia jne.

·        Muilla kuin heteroyksilöillä luontainen kiinnostus ei kohdistu vastakkaisen sukupuolen sukupuolta viestittäviin piirteisiin.


·        On olemassa eläimiä, joissa sukupuolen mukainen käyttäytyminen ei noudata maskuliinisuuden ja feminiinisyyden stereotypiaa.

Johtopäätös: Ihmisen käyttäytymiseen liittyvien ominaisuuksien määräytyminen on kaikkea muuta kuin yksiselitteinen seuraus XX- ja XY-kromosomeista.


6.      Kulttuurin taso:

·        Kulttuurin tasolla naiseuden ja mieheyden kova ydin on lisääntymiskäyttäytymiseen sidottua. On siis olemassa joitakin lajityypillisiä käyttäytymiskaavoja lisääntymiseen liittyen.

·        Mekanismi, joka näitä yhdenmukaisuuksia kulttuuriin tuottaa, liittyy osin lajikäyttäytymiseen.

·        Ihmisen oppimisessa suuri merkitys on sillä, että usein havaittu asia yleistetään pääsäännöksi ja harvinaiset, sille ristiriitaiset asiat poikkeukseksi siitä.

·        Kulttuurissa yleisimmän joukon, heteroyksilöiden käsitys oman kiinnostuksen kohdesukupuolista muokkaa koko kulttuurin käsitystä sukupuolista ylipäätään yhdenmukaiseen suuntaan.

Mutta…

·        Tämän lisäksi kulttuuri lisää naiseuden ja mieheyden määritelmään ja rooliodotuksiin ja muihin ominaisuuksiin runsaasti asioita, jotka voivat olla tyystin erilaisia eri kulttuureissa. Se, mikä mieheydessä ja naiseudessa on yhteistä kaikille kulttuureille, on hyvin kapea alue.

·     Monissa kulttuureissa on yhteisön hyvinvoinnin kannalta tärkeitä funktioita ihmisille, jotka eivät ole siittäjiä tai synnyttäjiä.

       Kooste erilaisista "kolmannen sukupuolen" nimikkeistä ympäri maailmaa:
·        Akava'ine

-         Cookin saarella asuvien maoritaustaisten transnaisten nimitys. Osa osallistuu paikallisten naisten perinteisiin toimiin, kuten perinneasujen kudontaan.·        Bakla

-         Filippiineillä käytetty sana naisina esiintyvistä homoista ja transnaisista. Yleisesti aika hyljeksitty ryhmä ja toimii hyvin paljon prostituoituina.·        Bissu

-         Bugis-kansan androgyyni shamaani Etelä-Sulawesin saarella Indonesiassa.

·        Calabai

-         Bugis-kansan transnainen, joka poikkeaa ilmaisultaan paikallisista ”cisnaisista”. Osallistuu paikallisten häiden valmisteluun ja järjestämiseen.

·        Calalai

-         Bugis-kansan transmies. Elävät normaalia ”cismiehen” elämää, usein naispuolison ja adoptoitujen lasten kanssa. https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_in_Bugis_society#Calabai·        Eunukki

-         Kastroitu miespalvelija, sotilas tai laulaja. Eunukkeja on ollut tuhansia vuosia eri yhteiskunnissa. Palvelijana häntä arvostettiin luotettavuuden takia, koska häneltä puuttui mieshormonin tuottama himo naisia kohtaan ja luonne oli tyypillisesti säyseä.·        Fa'afafine

-         Samoan ”kolmas sukupuoli”. Voivat olla sekä hyvin feminiinejä tai miehekkäitä. Perheissä, joissa on vähän tyttöjä, poika voidaan kouluttaa fa’fafineksi. Heidän perheen/suvun eteen tekemänsä työ on arvostettua. Seurustelevat etupäässä miesten kanssa, jotka eivät katso itseään tästä syystä homoseksuaaleiksi.·        Fakaleiti

-         Likimain sama kuin Samoan fa’fafine Tonga-saarilla.·        Femminiello

-         Napolin alueen miehenä syntynyt mutta naisen elämää elävä ihminen. Usein perheen iltatähti, jonka äiti opettaa naisen tavoille. Tärkeitä rooleja mm. lasten kasvatuksessa. Prostituoituina olo yleistä. Eivät samaistu esim. seudulle tulleisiin prostituoituina itseään elättäviin transnaisiin.·        Galli

-         Muinaisen Rooman aikainen miehenä syntynyt Cybele-kultin papitar, joka kastroi itsensä verisessä uskonnollisessa riitissä ja ryhtyi käyttämään naisten asuja, pitkää tukkaa ja vahvaa meikkiä. Toimivat ekstaattisissa rituaaleissa ja ennustajina.·        Hijra

-         Intian alueen kolmas sukupuoli, jossa on länsimaisittain ajatellen transnaisia ja intersukupuolisia. Historian aikana heillä on ollut erilaisia yhteiskunnallisia funktioita, mutta nykyään he ovat pääasiassa syrjittyjä ja elättävät itsensä prostituutiolla. Pakistanissa kolmas sukupuoli on saanut virallisen aseman.·        Kathoey

-         Thaimaan ”toisen kategorian nainen”. Pojaksi syntyneitä, joista monet muokkaavat kehoaan jo varhaisessa vaiheessa. 5-15% mieheksi syntymässä määritellyistä. Ovat juridisesti miehiä. Suosittuja rajatulla alueella viihdemaailmassa, muuten suhtautuminen kahtalainen.·        Khanith

-         Arabian niemimaalla, erityisesti Omanissa esiintyvä ryhmä, jotka käyttäytyvät sosiaalisesti ja seksuaalisesti naisten tavoin. Ovat juridisesti miehiä käytettyä nimeä myöten, mutta toisaalta heidän ajatellaan edustavan ”kolmatta sukupuolta”. He voivat kuitenkin tehdä myös paluun miehen, esimerkiksi perheenisän rooliin. Osa heistä lienee verrattavissa transvestiitteihin ja osa transsukupuolisiin.·        Köçek

-         Turkissa esiintynyt perinne, jossa kauniit nuoret miehet toimivat naisellisina tanssijoina ja viihdyttäjinä. Liittyy 1600-luvun ottomaanien palatseissa ja haaremeissa olleeseen traditioon. Tanssijoita koulutettiin 7-vuotiaasta asti ja ura kesti parrankasvun alkamiseen ja siihen, että miehiset piirteet alkoivat korvata nuorekkaan kauneuden. Tanssiesitykset olivat eroottisesti vietteleviä ja saivat miehet villeiksi niin, että traditio kiellettiin vuonna 1837.  

     

       Perinne elää valitettavasti tänäkin päivänä esimerkiksi Afganistanissa ”tanssipoikien” muodossa.·        Koekchuch

-         Naisen roolissa eläneet miehet Itelmeenien keskuudessa Kamtšatkan niemimaalla. 1700-1800 luvulla dokumentoitu ilmiö.·        Māhū /Maohi

-         Tahitilla (Maohi)  ja Hawailla (Mahu) esiintyvä kolmas sukupuoli, jolla on rooleja yhdyskunnassa ja henkisessä elämässä Tongan fakaleitin tapaan.·        Mak nyah

-         Malesialainen nimitys sikäläiselle transnaiselle. Transmiehiä kutsutaan nimellä pak nyah.·        Mukhannathun

-         Klassisessa Arabian kielessä vastine transnaiselle. Tradition mukaan heidät kastroitiin ja he toimivat erityisesti musiikin ja viihteen parissa. Hyvin lähellä Arabian niemimaalla käytettävää khanit-käsitettä·        Muxe

-         Meksikon Oaxakan zapoteekkien keskuudessa esiintyvä, mieheksi määritetyistä ihmisistä muodostuva kolmas sukupuoli. Osa heistä pukeutuu täysin naisen asuun, elää miesten kanssa ja tekee myös kulttuurissa naisille kuuluvia töitä, kuten alttarien koristelua. Osa taas vain meikkaa miehen asussa ollessaan, elää perheellisinä naisen kanssa ja tekee miehisiä töitä, kuten korujen tekoa. Arvioitu määrä n. 6% alueen miespopulaatiosta.·        Sworn virgin

-         Albanialainen traditio, jossa nainen antaa neitsyyslupauksen yhteisön johtajille ja elää sen jälkeen vapaana naisen elämää rajoittavista lukuisista tiukoista säännöistä. Motiivit tähän ryhtymiseen vaihtelevat, mutta joukossa on ollut runsaasti ihmisiä, joita täällä kutsuttaisiin transmiehiksi. ·        Takatāpui

-         Maorikansan käyttämä nimitys omasta HLBTI-vähemmistöstään.·        Travesti

-         Latinalaisessa Amerikassa yleisesti käytetty nimitys transfeminiineille. Käsitteen pohjalta on rakennettu viime aikoina tuolle alueelle kolmannen sukupuolen statusta. Käsitteen käyttö on sekavaa ja se voi kapeammin määriteltynä merkitä vain heitä, jotka muokkaavat kehoaan esim. hormoneilla ja silikonilla, mutta eivät ole varsinaisesti transsukupuolisia eivätkä myöskään drag queeneja. Travestin seksuaalinen suuntautuminen voi olla mikä tahansa ja he voivat olla esimerkiksi lesboina femme- tai butch-roolissa. Travestit elättävät itseään usein prostituutiolla.


·        Tumtum

-         Juutalaisen uskonnollisessa kirjallisuudessa esiintyvä käsite henkilölle, jonka sukupuoli on hankala määrittää syntymässä heikosti esillä olevien genitaalien takia. Koska heistä ei tiedetty varmaksi heidän sukupuoltaan, lakia tulkitaan heidän kohdallaan aina ankarimman mukaan, kun laissa on eri ankaruusasteita naisten ja miesten suhteen.·        Two-Spirit

-         Moderni sateenvarjotermi Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön ei-cisidentiteeteille, joka on alun perin Navajo-heimon käyttämästä termistä. Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoilla on mm. seuraavanlaisia sukupuolirooleja. https://en.wikipedia.org/wiki/Two-spiritAmerikanalkuperäisväestön sukupuolikäsitteitä-         Creet:

·        Napêw iskwêwisêhot, "Mies, joka pukeutuu naisen tavoin”.

·        Iskwêw ka napêwayat, "Nainen, joka pukeutuu miehen tavoin"

·        ayahkwêw, "Mies, joka pukeutuu ja elää hyväksyttyä elämää naisena”.

·        Înahpîkasoht, " Nainen, joka pukeutuu ja elää hyväksyttyä elämää miehenä”; myös kutsutaan "häneksi, joka taistelee kaikkien kanssa osoittaakseen olevansa kovin”

·        iskwêhkân, "Hän, joka käyttäytyy ja elää naisen lailla”

·        napêhkân, " Hän, joka käyttäytyy ja elää miehen lailla "

-         Lakotat:

·        Wíŋkte merkitsee "haluaa olla naisen kaltainen. Sosiaalinen kategoria, jossa miehen kehoon syntynyt pukeutuu ja käyttäytyy lakotanaisen tavoin. Nykykielessä tarkoittaa homoseksuaalista lakotamiestä. Heitä on pidetty pyhinä ihmisinä, joilla on seremoniallisia tehtäviä, joita naiset tai miehet eivät voi tehdä.

-         Navajot:

·        Nádleeh, "Hän, joka muuttuu". "naiseksi muuttunut mies," tai "puoliksi mies, puoliksi nainen”.

-         Ojibwet:

·        Ikwekaazo, "Mies, joka valitsi naisen osan”, ”Hän joka pyrkii olemaan nainen”

·        Ininiikaazo, "Naiset, jotka toimivat miehen lailla”, ”Hän joka pyrkii olemaan nainen”

       Ikwekaazot ja ininiikaazot saattoivat ottaa puolisokseen itselleen samaa sukupuolta olevan. Heidän puolisoitaan ei pidetty kuitenkaan ikwekaazoina tai ininiikaazoina, koska he säilyttivät oman sukupuolensa sosiaalisen statuksen. Ikwekaazon tai ininiikaazon leksi saattoi naida uudelleen vastakkaisen sukupuolen edustajan tai toisen ikwekaazon tai ininiikaazon. Ikwekaazo työskenteli naisten asuissa ja töissä, kuten myös ininiikaazo miesten töissä ja vaatteissa. Molemmilla oletettiin olevan voimakkaita henkisiä kykyjä ja heitä kunnioitettiin erityisesti uskonnollisissa seremonioissa.Johtopäätös: Vaikka sukupuoli saa eri kulttuureissa erilaisia ilmenemiä, yksilön identiteetillä on samankaltaista vaihtelua kaikkialla. Yksi tyypillinen piirre monissa ei-länsimaisissa kulttuureissa on, että muilla kuin cishenkilöillä on asema yhteiskunnassa siten, että se otetaan huomioon jo lapsen kasvatusvaiheessa silloin, kun lapsi alkaa osoittaa piirteitä sellaisesta. Sitä ei siis pidetä epänormaalina, vaan luonnollisena osana sukupuolten moninaisuutta. Vaikka toisaalta monissa kulttuureissa muut kuin nais- ja miesidentiteetit eivät ole hyväksyttyjä, niitä käytännössä ilmenee sielläkin.

7.      Yksilön käsitys sukupuolista:

·        Kukin yksilö tuottaa oman käsityksensä kulttuurin tarjoamasta mallista. Samassa kulttuurissa tuossa käsityksessä toki on selkeää yhdenmukaisuutta.

Mutta…

·        Yksilöiden välillä tämä kuitenkin vaihtelee ja kunkin käsitys on siis uniikki.


8.      Yksilön sukupuoli-indentiteetti:

·        Omassa identiteetissään kukin yksilö asemoi kokemuksensa suhteessa omaan käsitykseensä siitä, mitä on olla mies tai nainen. Hän voi kokea sen samaksi kuin minkä hän mieltää syntymässään määritellyn sukupuolen mukaiseksi. Tällaisesta identiteetistä käytetään käsitettä cissukupuolinen. Cissukupuoliset voivat olla myös yksinkertaisesti täysin asiaa miettimättä, mutta eivät vain koe ongelmia olemisessaan syntymässään määritellyssä sukupuolessa. Joillakin identiteetti on syntymässä määritetyn vastainen tai on jotain tältä väliltä tai ei vastaa kumpaakaan näistä. Nämä ihmiset käyttävät identiteetistään monia eri nimityksiä. Yleiskäsite tälle ryhmälle on transsukupuolinen, mutta tapauksissa, joissa ihminen ei koe olevansa nainen eikä mies, on käytössä laaja valikoima identiteettinimiä, joille kattokäsitteenä käytetään yleensä muunsukupuolinen. Henkilö, joka tuntee sekä miehen että naisen identiteetin täysin itselleen vieraaksi, hahmottaa itsensä yleensä sukupuolettomaksi. Yksilöillä, joilla syntymässä määritetty sukupuoli ei ole selvä, voi primääri identiteetti olla intersukupuolinen.

·        Cis on näistä identiteeteistä yleisin, vaikka siinäkin on laajaa liukumaa: Kuinka täydellisesti koen samaistuvani siihen, miksi naisen tai miehen hahmotan?

·        Jollakin yksilöllä voi siis olla sukupuoliristiriita siten, että oma kokemus omasta sukupuolesta ei vastaa sitä, mikä on kulttuurissa pidetään tuota sukupuolta edustavana. Jollakin toisella taas oma käsitys oman sukupuolen reunaehdoista on ristiriidassa kulttuurin käsityksen kanssa ilman, että kokisi olevansa syntynyt väärän sukupuolen kehoon. Näistä vain ensimmäistä pidetään sukupuolikokemuksen moninaisuutena ja toista voisi kutsua eräänlaiseksi sukupuoliemansipaatioksi.

·        Kanadalainen David Reimer yritettiin kasvattaa pienestä pitäen tytöksi hormonien, genitaalileikkauksen ja psykologisen terapian avulla, kun hänen ympärileikkauksensa epäonnistui. Tämä ihmiskoe epäonnistui surkeasti ja David teki itsemurhan 33-vuotiaana.
      
      Myös eräässä seurantatutkimuksessa neljästätoista muusta XY-karyotyypin omaavasta miehestä, jotka kasvatettiin peniksen puuttumisen vuoksi syntymästään asti tyttöinä, kahdeksan identifioitui myöhemmin transmiehiksi ja kaikilla henkilöillä oli ainakin osittain miestyyppinen sukupuolirooli.
  
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14736925 Johtopäätös: 

Väestöstä suurella osalla sukupuoli-identiteetti on suorassa suhteessa niin, että XX-kromosomeilla muotoutuu naisidentiteetti ja XY-kromosomeilla miesidentiteetti, jotka ovat suhteellisen hyvin koherenssissa kulttuurissa esiintyvien mallien kanssa. Variaatio tästä on kuitenkin suurta ja reittejä vaihteluun on ainakin kromosomivariaation, geenien vaihtelun, eri kehitysvaiheissa tapahtuvan hormonien vaikutuksen ja vieläpä kulttuurissa esiintyvien roolimallien kautta. Näin yksilön sukupuoli-identiteetti on kaikkea muuta kuin suoraviivaisesti ennustettavissa hänen kromosomeistaan.

Sukupuoli-identiteetin opettaminen vasten yksilön omaa kokemusta on siis kuitenkin todettu mahdottomaksi, mikä viittaa selkeästi synnynnäiseen ja tavalla tai toisella biologisen taustan omaavaan ominaisuuteen. Kulttuuri ei siis vaikuta ihmisen sukupuoli-identiteetin kovaan ytimeen. Sen sijaan kulttuuri vaikuttaa siihen, onko sillä tarjottavanaan sosiaalinen lokero, joka tukee yksilön sukupuoli-identiteettiä.SIIS:

Tuntea olevansa mies, nainen tai joku muu on kokemus, joka

·        on suhteessa biologisiin ”perustotuuksiin” (kromosomit, hormonit…)

·        on suhteessa lajityypillisiin sukupuolikäyttäytymiseen


·        on suhteessa kulttuurin sukupuolinormeihin

·        on suhteessa yksilön identifioitumiseen sekä biologisiin että normatiivisiin seikkoihin


·        on suhteessa yksilön omiin käsityksiin noista normeista

·        on luonteeltaan biologinen silloinkin, kun kokemus ei ole ”se tavallinen”


·        määräytyy viime kädessä niin, että muilla tasoilla kuin yksilössä itsessään tapahtuvalla biologisella prosessilla ei tähän määräytymiseen voi jälkikäteen vaikuttaa.


Edelleen:

·        Eri miehillä ja naisilla on jossain määrin erilaisia asioita, joita he pitävät  naiseuden tai mieheyden kriteereinä

·        Ei ole olemassa sellaista universaalista naisen tai miehen ominaisuuksien joukkoa (ulkonäkö, luonteenpiirteet, biologinen funktio,….) jonka perusteella voitaisiin määritellä yksikäsitteisesti….


·        …paitsi: Kokemus omasta naiseudesta tai mieheydestä on ainoa sukupuolta yhdistävä elementti. Ja kuten aiemmin todettiin, tämä on perustaltaan biologinen asia.Briefly in English:

Sex and gender are very complex concepts and depend on many things in complex way.

In most cases sex is determined by chromosomes, genes and hormones. In most cases the phenotype and behavior of the individual is influenced by these factors. Also the cultural ”average” is based on these levels. On the other hand there is a huge amount of variation and alternatives in all levels so there is no unambiguous dependence between different levels determining the sex or gender of an individual.

In addition to so called invariant elements every culture has its own specific elements that are included to the concepts man or woman. Also every individual has their own concept what includes to being a man or a woman.  Gender identity is about how much these things are felt to be a part their own identity. It is very probable that there is some biological connection with the variation of the gender identity. We already know something about it but I’m positive much more is soon to emerge to explain the phenomenon.

Blogia voi kommentoida Suomeksi.

The blog may be commented in English.


Bloggen kan kommenteras också på Svenska

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti